لوگو ایران کانادا

موسسه آموزش عالی آزاد ایکاد ( ایران و کانادا )

با مجوز رسمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

5/5 – (31 امتیاز)

                                                              قوانین و شرایط ثبت نام

رعایت نظم و مقررات آموزشی و پوشش اسلامی در طول برگزاری دوره ی آموزشی برای کلیه ی دانشجویان الزامی است .
تغییر و تعیین روز و ساعت کلاس فقط تا قبل از شروع ترم و براساس تاریخ های اعلام شده از سوی مرکز آموزشی میسر است و در صورت تکمیل ظرفیت کلاس ها ، تغییر روز و ساعت امکان پذیر نیست.
در صورت عدم قبولی هیچ گونه گواهی برای دانشجو صادر نمیگردد.
با عنایت به لزوم رعایت ظرفیت کلاس ها اولویت ثبت نام با عزیزانی است که زودتر اقدام نمایند و درصورت تکمیل ظرفیت کلاس ها دانشجویان در کلاس رزرو قرار خواهندگرفت.

ایران کانادا