یک دلیلی که بیشتر فراگیران زبان انگلیسی،  نسبت به مهارت های خود، نگرش منفی دارند، مقایسه خودشان با دیگران است. بخصوص اگر خودشان را با افرادی که زبان روانی دارند مقایسه نمایند.
اگر زبان انگلیسی خود را به خوبی دیگران نمی دانید و این موضوع فکر شما را مشغول کرده است، شما در مورد خودتان، شروع به نگرش منفی کرده اید.
لطفا خودتان را افرادی که زبان انگلیسی روانی دارند مقایسه نکنید زیرا انصاف نیست!


این مقایسه کاملا بی معناست. در ضمن حتی خودتان را با دیگر فراگیران هم سطح خود نیز مقایسه نکنید.
 

hichvaght maharate zaban


واقعیت این است که هر فردی با فرد دیگر، متفاوت است. بعضی افراد بطور ذاتی، زبان را سریعتر فرا می گیرند و برای برخی دیگر، زمان بیشتری نیاز است.
بعضی افراد، زمان بیشتری را صرف یادگیری زبان انگلیسی می کنند و برخی افراد برنامه های پاره وقت برای مطالعه دارند.
از طرف دیگر، برخی فراگیران، معلمان بسیار خوب و حرفه ای داشتند، اما برخی دیگر، به سختی توانستند از معلمان و اساتید مناسب بهره مند شوند.
بنابراین، تمرکز فقط روی فرآیند پیشرفت خودتان داشته باشید.