IELTS در موسسه ایران و کانادا

درعرصه ارتباطات بین المللی ومبادلات علمی،آشنایی با زبان انگلیسی،درکناردیگرمعیارها،ازعوامل کلیدی قلمدادمی شود. معیارتشخیص مراکزتصمیم گیردرحوزه های امورتحصیلی ومهاجرت،امتحاناتی ازقبیل IELTS,TOEFL,CAE هستند.دراین میان امتحان IELTS ازمیزان اعتباربالاتری برخورداربوده و معتبرترین وپذیرفته شده ترین این مدارک است.

از آنجائی که مدرک IELTS برای اهداف متقاوتی استفاده می شود، این امتحان در 2 بخش Academicو General  طراحی وبرگزارمی شود، اما محتوای این دوبخش تفاوت بنیادی با یکدیگر ندارند. هرچهار مهارت اصلی Listening,Reading,Writing,Speaking دراین امتحان سنجیده شده و هریک نمره جداگانه دارد.

درایران،اما،یکی از مشکلات درراه آمادگی برای آزمون IELTS توقع توفیق دراین آزمون بدون گذراندن دوره های عمومی وتسلط برآن است. ما در موسسه آموزشی ایران کانادا ، با شناسایی این مشکل سعی درمرتفع کردن آن داریم ، بدین ترتیب که نظام آموزشی عمومی ما با پایه قراردادن امتحانات عمومی کمبریج به شکل غیرمستقیم همواره علاوه برآموزش زبان مهارتهای تست زنی رانیز درزبان آموزان این مرکزفراهم می کند. بدین ترتیب فرا گیران ما، درمقایسه با فراگیران دیگرمراکز، ازآمادگی ضمنی بالاتری برای شرکت درامتحاناتی نظیر IELTS برخوردارهستند. هدف ازاین کاراین است که به اعتقاد ما همه زبان آموزان درنهایت جهت اثبات توانایی خود نیازبه شرکت درآزمون وارائه مدرک هستند.

همین شکل از کار دردوره های IELTS ما نیز پیگیری شده وکلاسهای IELTS ما به صورت ترمیک ودردو قالب عادی و فشرده تدوین شده وبرگزار می گردند. کلاسهای قالب فشرده ما درطی زمان 8/5 ماه نمره ی IELTS شما رااز4 به 7/5 می رساند.این زمان دردوره های عادی حدود 12 ماه خواهد بود.دربرنامه های IELTS ایران کانادا،مجموعه کتاب های Complete تدریس می شوندکه توسط دانشگاه کمبریج ، متولی طراحی وبرگزاری آزمون IELTS دردنیا ، تدوین شده است .

 

 

کتابهای IELTS در ایران و کانادا (Complete)

 IELTS Regular

کلیه فراگیرانی که تمایل به شرکت در دوره های مهارتی آزمون IELTS دارند می توانند بصورت سه ماه بصورت عادی و دو ماه بصورت فشرده سر کلاس های مرکز آموزش ایران کانادا به شرح ذیل شرکت نمایند .

 

 

IELTS Exam