سیستم آموزشی Free Discussion (بحت آزاد)

این دوره ها با توجه به سطح زبان آموز برگزار می شود و برای تقویت سطح زبان آموزو تکمیل مرور اطلاعات می باشد .

این کلاس ها در 10 جلسه دو ساعته برای زبان آموز برگزار می شود.

مباحت این دوره :

پوشش مباحث مرتبط با مکالمات روزمره
پوشش مباحث مرتبط با کلمات دشوار و کم کاربرد تر
پوشش مباحث مرتبط با تئاتر و نمایش