در پایان هر دوره ی ترمیک ارزیابی جامع با عنوان امتحان فاینال به صورت همزمان به عمل می آید که پس از 24 ساعت نتایج اعلام و در صورت قبولی، راهیابی به مراحل بعدی میسر میگردد .