مراحل ثبت نام در مجموعه ایران کانادا :

  1. تکمیل فرم ثبت نام 
  2. مصاحبه و تعیین سطح 
  3. ثبت نام با توجه به سطح تعیین شده و زمانبندی درخواست شده توسط دانشجویان گرامی