در طی چند سال اخیر، توجه بسیار زیادی به استراتژی های یادگیری و برنامه ریزی آموزشی در زمینه های مختلف از جمله یادگیری و آموزش زبان شده است.
یکی از روش های مهم و اثربخش در یادگیری زبان، روش یادگیری دانشجو محور است.


این مورد بسیار مهم است که روش  یادگیری، مبتنی بر عملکرد فراگیران باشد. در این روش که روشی فعال است، کار تیمی بسیار اهمیت دارد. نقش مدرس نیز برای فراهم آوردن شرایط پویای یادگیری مهم است. فراگیر این مهارت بسیار مهم را فرا خواهد گرفت که چه در کلاس درس و چه در خارج از کلاس، در زندگی روزمره، مهارت یادگیری را فرا بگیرد. این روش به سطح بهره وری فراگیر کمک می کند.

for site

 

شناخت از نحوه یادگیری، یک مهارت سازنده است و در یادگیری زبان نیز از جمله موارد اساسی به شمار می رود.
یادگیری، اندوختن یک سری اطلاعات نیست بلکه کاربرد اطلاعات می باشد. در اصل، هدف آموزش برای هر تخصصی از جمله آموزش زبان، باید به نحوی باشد که فراگیران، روش های یادگیری را بیاموزند و خود، از نحوه یادگیری و نقاط قوت و ضعف خودشان آگاه باشند. اینکه آموزنده فقط، یک سری اطلاعات را منتقل کند کفایت نمی کند.
سبک های مختلف یادگیری و آموزش باید بر اساس چندین مورد اثر گذار در سیستم آموزشی تنظیم شود. مانند مشخصات فراگیران، سطح یادگیری، فرهنگ قومی و .... با در نظر گرفتن تمام جوانب می توان برنامه ریزی صحیحی برای آموزش کلاس درس فراهم نمود.
امروزه توجه و تمرکز محققان در زمینه آموزش و یادگیری، بر روش های دانشجو محور، یادگیری مبتنی بر پروژه و کار تیمی است.