چشم انداز ایران و کانادا

 

-ایران کانادا ستاره ملی آموزشی زبان در ایران

-ایران و کانادا مرکز ملی آموزش های تخصصی هوشمند و انتقال دانش و فناوری های نوین جهانی

-ایران و کانادا مرکز ملی گسترش آموزش های آکادمیک و ممتاز بین اللملی