چشم انداز ایران کانادا

-ایران کانادا ستاره ملی آموزش زبان در ایران

-ایران کانادا مرکز علمی تحصیل دانشگاهی و دریافت مدرک بین المللی

-ایران کانادا مرکز ملی آموزش های تخصصی هوشمند و انتقال دانش و فناوری های نوین جهانی

-ایران کانادا مرکز ملی گسترش آموزش های آکادمیک و ممتاز بین المللی