ماموریت

  • * انتقال دانش تخصص زبان با متدهای کارآمد و موثر با تکیه بر پاسخگویی قوی بر زبان آموزان
  • * آموزش صحیح و دقیق زبان های خارجی
  • * گسترش و آموزش صحیح و دقیق زبان انگلیسی در سطح کشور برای پاسخگویی به نیاز نسل جدید در ورود به عرصه های جهانی
  • * مطالعات علمی و آکادمیک جهت بومی سازی آموزش زبان انگلیسی در ایران
  • * انتقال دانش های نوین سازمانی و تخصصی جهت آموزش جامعه هدفمند در راستای توسعه یافتگی کشور
  • * پشتیبانی علمی فراگیران در طول دوره آموزشی