ماموریت

  * انتقال دانش تخصص زبان با متدهای کارآمد و موثر با تکیه بر پاسخگویی قوی بر زبان آموزان

 * آموزش صحیح و دقیق زبان های خارجی

 * گسترش و آموزش صحیح و دقیق زبان انگلیسی در سطح کشور برای پاسخگویی به نیاز نسل جدید در ورود به عرصه های جهانی

 * مطالعات علمی و آکادمیک جهت بومی سازی آموزش زبان انگلیسی در ایران

 * انتقال دانش های نوین سازمانی و تخصصی جهت آموزش جامعه هدفمند در راستای توسعه یافتگی کشور

 * پشتیبانی علمی فراگیران در طول دوره آموزشی