رعایت نظم و مقررات آموزشی و پوشش اسلامی در طول برگزاری دوره ی آموزشی برای کلیه ی دانشجویان الزامی است .
تغییر و تعیین روز و ساعت کلاس فقط تا قبل از شروع ترم و براساس تاریخ های اعلام شده از سوی مرکز آموزشی میسر است و در صورت تکمیل ظرفیت کلاس ها ، تغییر روز و ساعت امکان پذیر نیست .
در صورت عدم قبولی هیچ گونه گواهی برای دانشجو صادر نمیگردد .
از پذیرش و حضور مهمان در کلاس جلوگیری خواهد شد .