ضمن آرزوی موفقیت برای شما از اینکه دوره های آموزشی این موسسه را جهت ارتقا سطح علمی خود انتخاب نموده اید،خواهشمند است فرم ثبت نام را بطور کامل مطالعه و نسبت به تکمیل آن اقدام فرمایید.

فرم ثبت نام
نام (*)

ورودی نامعتبر است
جنسیت (*)

ورودی نامعتبر است
تاريخ تولد (*)

ورودی نامعتبر است روز / ماه / سال
محل صدور (*)

ورودی نامعتبر است
شماره شناسنامه (*)

ورودی نامعتبر است
رشته تحصيلی (*)

ورودی نامعتبر است
تلفن همراه 2

ورودی نامعتبر است
زبان موردنظر

ورودی نامعتبر است
پست الکترونیک

ورودی نامعتبر است
نشانی محل کار

ورودی نامعتبر است
نام معرف

ورودی نامعتبر است
نام موسسه قبلی

ورودی نامعتبر استهدف از یادگیری

ورودی نامعتبر است
روزهای موردنظر

ورودی نامعتبر است
نام خانوادگی (*)

ورودی نامعتبر است
انتخاب محل آموزشگاه (*)

ورودی نامعتبر است
نام پدر (*)

ورودی نامعتبر است
کد ملی (*)

ورودی نامعتبر است
ميزان تحصيلات (*)

ورودی نامعتبر است
تلفن همراه 1 (*)

ورودی نامعتبر است
تلفن منزل (*)

ورودی نامعتبر است
تلفن محل کار

ورودی نامعتبر است
نشانی محل سکونت (*)

ورودی نامعتبر است
نحوه آشنایی با ایران و کانادا

ورودی نامعتبر است
آیا قبلا در موسسه ای آموزش زبان را فراگرفته اید؟ (*)

ورودی نامعتبر است
دلیل انصراف شما از موسسه قبلی

ورودی نامعتبر است
میزان آشنایی با زبان مورد نظر

ورودی نامعتبر است
دوره موردنظر

ورودی نامعتبر است