وقتی که احساس می کنید که هدفتان خیلی بزرگ است و شما احساس خستگی می کنید، می توانید هدف را به چند هدف ریزتر، تقسیم نمایید. مثلا اهداف روزانه، اهداف هفتگی و ...
اگر قرار است در مدت زمان خاص، کتابی را به اتمام برسانید، بهتر است برنامه هفتگی و حتی روزانه در نظر بگیرید و کتاب را بخش بندی نمایید.


این روش به شما کمک می کند تا اعتماد به نفس و انگیزه بیشتری پیدا کنید زیرا در مدت زمان کوتاه، به اهدافی هر چند ریز اما مهم، رسیده اید و این شما را مشتاق می کند تا به ادامه فرآیند با روحیه ای مناسب بپردازید.
یکی از مهمترین موارد مدیریتی برای هر فرآیندی از جمله مدیریت آموزشی و یادگیری، تعیین هدف دقیق و قابل اندازه گیری است و بعد از آن، شکستن هدف اصلی به اهداف ریزتر!
بنابراین با برنامه ریزی دقیق روی هر هدف، می توانید بسیار موفق عمل کنید و مدیریت یادگیری خود را بسیار حساب شده به دست بگیرید. همیشه سخت ترین گام هر فرآیند، شروع آن فرآیند است. انگیزه کافی برای شروع کار را همیشه داشته باشید تا موفق شوید!

rizkardan ahdaf