فرانسه 1 بزرگسالان شنبه و دوشنبه ساعت 20-18،و فرانسه 1 کودکان شنبه و دوشنبه 18-16 از 95/7/24 برگزار میشود.