1. روز جمعه مورخ 95/7/16، یک جلسه فوق برنامه برنامه برای کلاس های روزهای فرد Starter-English File آقای رفیعی نیکو از ساعت 15 تا 18عصر برگزار خواهد شد