قابل توجه زبان آموزان محترم
کلاس های Toefl / استاد برنجی / ساعت 9 تا 13:30 در تاریخ 97/09/30 برگزار نخواهد شد. جلسه جبرانی در ادامه ترم برگزار خواهد شد