قابل توجه زبان آموزان محترم
کلاس LITTLE B / ساعت 14:45 تا 17 / استاد لطفی و کلاس BEENO 1 / ساعت 17 تا 19:15 / استاد لطفی روز شنبه 97/09/03 برگزار نخواهد شد.

لازم به ذکراست کلاس جبرانی دوره های فوق متعاقبا اعلام خواهد شد.