قابل توجه زبان آموزان محترم
کلاس speak now 1B / استاد کیا / ساعت 14 تا 18:30 از تاریخ 97/09/02 به صبح ها از ساعت 9:30 لغایت 14:00 انتقال یافت .

لازم به ذکر است که ترم آینده نیز این کلاس صبح ها برگزار خواهد شد

( پاییز 2 /speak now 2A )