قابل توجه زبان آموزان محترم
کلاس های روزهای زوج پاییز 97/02 از تاریخ 97/08/28 و روزهای فرد پاییز 97/02 از تاریخ 97/08/29 آغاز خواهد شد