قابل توجه زبان آموزان محترم:
شروع ترم کلاس های روزهای زوج ترم پاییز01-97 از تاریخ 97/07/23 آغاز خواهد شد.