قابل توجه زبان آموزان محترم:
امتحانات پایان ترم روزهای زوج ترم تابستان ۳-۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ و روزهای فرد ترم تابستان ۲-۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ برگزار خواهد شد.