قابل توجه زبان آموزان محترم:

کلاس face 3-3 روزهای فرد 10 تا 13 استاد رضوی و کلاس face3-2 روزهای فرد ساعت 18 تا 21 استاد رضوی از تاریخ 97/06/06 آغاز خواهد شد.