قابل توجه زبان آموزان محترم:

مرکز آموزش ایران کانادا چهارشنبه مورخ 97/05/31 به دلیل مقارن شدن با عید سعید قربان تعطیل می باشد.