قابل توجه زبان آموزان محترم:

کلاس های روزهای فرد تابستان ۱-۹۷ از یکشنبه مورخ ۹۷/۰۴/۲۴ آغاز خواهد شد.