قابل توجه زبان آموزان محترم:

کلاس Pet1 /جمعه ۹تا ۱۳:۳۰ /استاد سپهوند ازتاریخ ۹۷/۰۴/۲۲ آغاز خواهد شد.