قابل توجه زبان آموزان محترم:

کلاس های روزهای فرد تابستان ۱-۹۷ از یکشنبه مورخ ۹۷/۰۴/24 آغاز خواهد شد.