قابل توجه زبان آموزان محترم:

کلاس های روزهای زوج تابستان ۱-۹۷ از تاریخ ۹۷/۰۴/۱۱ برگزار خواهد شد.