قابل توجه زبان آموزان محترم:

کلاس Speaknow 2B / روزهای جمعه / ساعت 10:00 تا 14:00 / استاد محمودی از تاریخ 97/03/18 روز جمعه آغاز خواهد شد