قابل توجه زبان آموزان محترم:

کلاس Face2-1 / روزهای جمعه / ساعت 14:00 تا 18:30 / استاد خلیلی از تاریخ 97/03/18 آغاز خواهد شد