قابل توجه زبان آموزان محترم:

کلاس Face1-2 / روزهای جمعه / ساعت 09:00 تا 13:30 / استاد راست قلم از تاریخ 97/03/18 روز جمعه آغاز خواهد شد