قابل توجه اولیاء زبان آموزان محترم:

کلاس استاد موسوی little 2 ( شنبه و دوشنبه ۱۷ الی ۱۹.۱۵ ) تشکیل می شود ،
به علت تعطیلی های مکرر در روزهای شنبه می بایست در روزهای چهارشنبه ۹۷/۱/۲۲و ۹۷/۱/۲۹ ساعت ۱۵ الی ۱۷ در کلاس های جبرانی خود شرکت نمایند.