قابل توجه زبان آموزان محترم:

ادامه کلاس های ترم زمستان 96/3 روزهای زوج به تاریخ 1397/1/20 روز دوشنبه و روزهای فرد به تاریخ 1397/1/21 روز سه شنبه موکول گردیده است.