قابل توجه زبان آموزان محترم:

کلاس KEt 4  پنجشنبه ها ساعت 13:00 تا 17:30 استاد امینی  از تاریخ 1396/12/17 آغاز خواهد شد.