قابل توجه زبان آموزان محترم:

کلاس KEt 2  پنجشنبه ها ساعت 14:00 تا 17:30 استاد محمودی  از تاریخ 1396/12/17 آغاز خواهد شد.