قابل توجه زبان آموزان محترم:

کلاس Face 2-1 (KET 1) استاد علمی روزهای پنجشنبه ساعت 13:00 تا ساعت 17:00 از تاریخ 1396/12/17 آغاز خواهد شد.