قابل توجه زبان آموزان محترم:

کلاس PET 5 روزهای پنجشنبه ساعت 13:30 تا ساعت 18:00 از تاریخ 1396/12/17 آغاز خواهد شد، لازم به ذکر است که این کلاس استثناً 1396/12/17 ساعت 16:00 پایان خواهد یافت و ادامه جلسات طبق روال قبل برگزار شود.