قابل توجه زبان آموزان محترم:

کلاس TOEFL 1 روزهای پنجشنبه ساعت 08:00 تا ساعت 13:30 استاد شیخ بهایی از تاریخ 1396/12/17 آغاز خواهد شد.