قابل توجه زبان آموزان محترم:

کلاسهای ترم KET 5 روزهای پنجشنبه صبح از ساعت 08:00 تا ساعت 13:00 استاد علمی 1396/12/17 آغاز خواهد شد.