قابل توجه زبان آموزان محترم:

کلاسهای ترم بهار 97/1 از تاریخ 1397/02/01 روز های زوج 1397/02/02 روزهای فرد آغاز خواهد شد.