قابل توجه زبان آموزان محترم:

کلاسهای ترم جاری روزهای زوج و فرد تا تاریخ 1396/12/22 و 1396/12/23 برگزار خواهد شد و ادامه کلاسها در سال جدید از تاریخ 1397/01/18 روز های زوج و 1397/01/19 روز های فرد برگزار خواهد شد.