قابل توجه زبان آموزان محترم:

کلاس PEt 5  روزهای جمعه ساعت 9:00 تا 13:30 استاد کیا  از تاریخ 1396/12/04 آغاز خواهد شد.