قابل توجه زبان آموزان محترم:

کلاس ( Face 1-1 ( S1 روزهای جمعه ساعت 9:00 تا 13:30 استاد خلیلی از تاریخ 1396/12/04 آغاز خواهد شد.