قابل توجه زبان آموزان محترم :
کلاس pet 2 / ساعت 18 تا 21 / روزهای فرد /استاد عظیم نژاد / در تاریخ 96/11/24 برگزار نخواهد شد شروع ترم این کلاس از 96/11/29 خواهد بود