قابل توجه زبان آموزان محترم:

کلاس pet4/ روزهای جمعه/ استاد کیا/ ساعت 9 تا 13:30 در تاریخ 1396/11/20 برگزار نخواهدشد بدیهی است ادامه کلاس از هفته آینده خواهد بود.