قابل توجه زبان آموزان محترم:

کلاس ket4/ روزهای جمعه/ استاد خدامرادی از تاریخ 1396/11/20 برگزار نمی گردد بدیهی است ادامه کلاس از هفته آینده خواهد بود.