کلاس فرانسه A1-4 / روزهای جمعه ساعت 9 تا 13:30 از تاریخ 1396/11/20 آغاز خواهد شد.