قابل توجه زبان آموزان محترم:

کلاس IELTS 3B روز های فرد از ساعت 18:00 تا 21 استاد دکتر بدریان از تاریخ 1396/12/13 آغاز خواهد شد.