قابل توجه زبان آموزان محترم:

کلاس  CPE 1 روز های فرد از ساعت 18:00 تا 21:00 استاد دکتر انزانی از تاریخ 1396/11/29 آغاز خواهد شد.