قابل توجه اولیاء زبان آموزان محترم:

کلاس FCE 2A روز های فرد از ساعت 15:30 تا 18:00 از تاریخ 1396/11/29 آغاز خواهد شد.