قابل توجه اولیاء زبان آموزان محترم:

کلاس FAMILY 6A روز های فرد استاد حمیدی از ساعت 15:15لغایت 18:00 برگزار خواهد شد.