کلاس IELTS 2C استاد دکتر بدریان از تاریخ 96/4/17 برگزار خواهد شد.